We noticed you are using Internet Explorer. We recommend using Firefox or Chrome browsers for best user experience.
Changes in service
13.05.2024:
TRESTIMA digitaalisen tila-arvion yhteyteen saat hakkuiden ja kasvuennusteiden lisäksi nyt myös hoitotoimenpiteiden suunnittelun, sekä suunnitelmakauden menot ja tulot. Hinnat hoitotöille voit asettaa Omat tiedot - valikon kautta.
05.04.2024:
In addition to importing ESRI shapefiles, TRESTIMA now also supports exporting shapefiles. TRESTIMA tukee nyt myös ESRI shapefilejen vientiä TRESTIMAsta toisiin järjestelmiin.
14.03.2024:
[KORJATTU] HUOM! Päivittäisten hintatietojen päivittymisessä ongelma. Tämänhetkiset "päivän hinnat" ovat helmikuun lopusta. Ongelmaa selvitetään.
12.02.2024:
Päivitys pohjapinta-alan laskentaan - lisää tarkkuutta erityisen tiheisiin / järeisiin kohteisiin. Update for basal area calculation - better accuracy for very dense / sturdy forests.
15.11.2023:
Nopeammat ja tarkemmat peruskartta & orto -karttatasot saatavilla.
09.11.2023:
[KORJATTU] Ongelmia MML:n karttatasoissa, koskee ortokuvia ja peruskarttaa. Selvitämme asiaa MML:n kanssa.
27.10.2023:
TRESTIMA tila-arvion saa nyt kätevästi myös PDF-tiedostona.
16.10.2023:
[KORJATTU] Latvusmalli-karttatasot toimivat jälleen. Mobiilisovellus saattaa vaatia ulos- ja sisäänkirjautumisen.
https://www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/avoimen-metsa-ja-luontotiedon-palveluita-parannetaan-osassa-aineistoista-on-hetken-puutteita.

Metsäkeskuksen tarjoamien palveluiden muutostöiden johdosta latvusmalli -karttatasot eivät ole toistaiseksi käytettävissä. Metsäkeskuksen viimeisimmän arvion mukaan ongelma korjaantuu lokakuun aikana.
09.06.2023:
Metsään.fi.palvelun päivitystöiden vuoksi avoimen datan lataamisessa voi olla katkoksia 9.6. perjantai klo 13 - 12.6. maanantai klo 11 välisenä aikana.
29.05.2023:
[KORJATTU] Metsään.fi-palvelun ongelmien vuoksi avoimen datan kuviotietoja ei tällä hetkellä pystytä lataamaan. Metsäkeskus selvittää ongelmaa.
08.05.2023:
MML:n palveluissa (karttatasot, kiinteistörajojen haku) saattaa esiintyä katkakoksia 10.5.2023. klo 17 – 21 huoltotöiden vuoksi.
21.04.2023:
Lidar-tietojen ja avoimen datan kuviotietojen haku on poissa käytöstä Metsäkeskuksen huoltotöiden vuoksi. Palvelut ovat oletettavasti käytössä jälleen maanantaina 24.4. Pahoittelemme häiriötä.
28.03.2023:
Trestima raporteista luodaan nyt automaattisesti jaettava raportti, jonka linkki löytyy ositetietojen alta. Toiminto mahdollistaa kaikkien kohteen tietojen helpon tarkastelun myös mobiilissa, sekä tiedon jakamisen entistä helpommin ja nopeammin. Trestima reports now automatically include a shareable report. The link can be found under strata information. The functionality makes it easy to view stand's full data using mobile app, and it also makes sharing stand data easier and faster.
23.03.2023:
[9:10 KORJATTU] HUOM!:Raportin päivittymisessa joillain kohteilla ongelma. Vikaa korjataan.
13.03.2023:
Käyttäjä voi asettaa ajan, jonka jälkeen piirrokset/reitit poistetaan automaattisesti. User can define a time for automatic deletion of drawings and trails.
13.03.2023:
Trestima raportoi nyt myös hakkuun jälkeen jäävän puuston. Trestima now reports standing timber report after harvesting / cutting operations.
24.02.2023:
Parannus lidar-haun suorituskykyyn isoille kuvioille. Improved lidar data fetch performance for larger stands (affects Finnish users).
13.02.2023:
Hakkuupoistumiin lisätty euromääräinen arvo. Cutting assortments now include €-values as well, where wood price data available.
06.02.2023:
Trestima tukee nyt myös yläharvennusta hakkuutapana. Yläharvennuksessa harvennus toteutetaan harvennusmallien mukaisesti siten, että isoimmat max. 100 puuta, jotka ovat rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 23 cm poistetaan ensin. Trestima now supports top thinning as a cutting type.
02.02.2023:
Mitatuille kohteille näytetään raporteissa jatkossa myös aritmeettiset läpimitat sekä pituudet. Arithmetic diameter and height is shown in addition to quadratic mean values for measured stands.
30.01.2023:

[KORJATTU] Piirtotyökalussa ongelma kuvioiden yhteenliittämisessä.

Kuvion liittäminen toisiinsa "siirrä rajoja"-työkalulla ei tällä hetkellä toimi. Korjaus on tekeillä. Ongelman voi siihen asti kiertää seuraavasti:

 • Valitse jotakin pientä kulmaa/siivua lukuunottamatta liitettävä alue "siirrä rajoja"-työkalulla ja liitä se haluttuun kuvioon.
 • Poista jäljelle jäänyt pikkukuvio.
 • Korjaa tarvittaessa kuvion rajaa kattamaan myös tuo poistettu pikkualue.
 • Pahoittelemme häiriötä.

  [RESOLVED] A problem in the drawing tool while merging stands together.

  Merging stands together using the "move boundaries"-tool doesn't currently work. We are working on the issue. Until then the problem can be worked around as follows:

 • Except for some small corner/slice, select the stand to be merged using the "move boundaries"-tool and merge it to the target stand.
 • Delete the remaining small stand.
 • If necessary, adjust the resulting stand's border to cover the removed small area.
 • We are sorry for the inconvenience.

  26.01.2023:
  Laskenta-algoritmien kehityskierros: erityisesti parannettu runkolukusarjan tarkkuutta pohjoisissa ensiharvennuskohteissa. Calculation algorithms development round: improvements to younger Nordic forests. Improvements to diameter distribution accuracy.
  23.01.2023:
  Parannuksia piirtotyökaluun:
  • Lisätty uusi helpompi kuvion puolitustyökalu. Valitse sormi-työkalulla puolitettava kuvio, sen jälkeen paina piirakanpala-ikonia. Piirrä sen jälkeen viiva valitun kuvion yli, ja hyväksy puolitus.
  • Poistettu tallennusnappi. Kaikki piirretyt muutokset tallennetaan heti automaattisesti.
  Improvements to drawing tool:
  • Added new easier figure splitting tool. First select a figure with the hand-tool, then click the pie slice icon. Then draw a line that splits the selected figure, and accept splitting.
  • Removed save button. All drawing changes are automatically and immediately saved.
  22.12.2022:
  Puuston kuolleisuusraportti. Kuolleisuusraportti sisältää pystymetsän mitatun kuolleisuuden (kuvista). Lisäksi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa näytetään kuolleisuusennuste seuraavan 5 vuoden ajaksi. Forest mortality report. Mortality report includes the mortality of standing timber (from sample images). In addition in Finland, Sweden and Norway a forecast of forest mortality is shown for the next 5 year period.
  19.12.2022:
  Summa-arvomenetelmään tarkennuksia: kuvion puuston arvo on joko taimikon arvo, tai puuston arvo (mahdollisella odotuskertoimella). Poikkeuksena kehitysluokka Y1 (ylispuustoinen taimikko), jolle arvo voi muodostua sekä puustosta, että taimikosta.
  17.12.2022:
  Kuviosivun havaintolista uudistui: havainnot järjestelty ryhmittäin, sekä kuvallisten havaintojen kuvat näkyvissä jo listassa. Figure page observation list renewed: observations are grouped by type, and observations with images show thumbnail images in the list.
  17.12.2022:
  TRESTIMA tila-arvioon nyt saatavilla myös koko tilan puuston kasvutiedot sekä luettelo tulevista hakkuista seur. 15 vuoden ajalla. TRESTIMA parcel value estimate now includes forest growth information and information about cuttings for the next 15 year period.
  09.11.2022:
  TRESTIMA kasvatussimulaattori sekä hakkuupoistumien laskenta aktivoitu kaikille lisenssin omaaville asiakkaille. TRESTIMA growth simulator and cutting assortment calculations activated for all licensed customers incl. customers in Sweden and Norway.
  05.10.2022:
  Hilatietojen hakeminen ei enää poista vanhoja ositetietoja kuvioilta, vaan tuottaa niistä havainnot. Havainnot on mahdollista poistaa kuvion tiedoista samaan tapaan kuin muutkin käyttäjän tekemät havainnot.
  21.09.2022:
  Trestima puuston kasvatussimulaattori hyödyntää nyt puuston kuolleisuusmalleja https://www.silvafennica.fi/article/10414 (Siipilehto J., Allen M., Nilsson U., Brunner A., Huuskonen S., Haikarainen S., Subramanian N., Antón-Fernández C., Holmström E., Andreassen K., Hynynen J. (2020). Stand-level mortality models for Nordic boreal forests.) mukaisesti.
  17.08.2022:
  korjattu/resolved

  Mobiiliraportin päivityksessä n.10 minuutin viive. Korjaus on implementoitu ja päivitetään käyttöön vuorokauden aikana. Pahoittelemme häiriötä.

  There is currently about 10min delay in refreshing mobile reports. The fix has been implemented and will be published within 24 hours. We are sorry for the inconvenience.
  04.08.2022:
  Layout updates for the session/figure view. Käyttöliittymäpäivitys mittaus/kuvionäkymään.
  13.06.2022:
  Uusi toiminto: hilatiedon haku kuviolle. Toiminto mahdollistaa tiedon hakemisen avoimesta kaukokartoitusaineistosta. Puustotiedot kasvatetaan nykypäivään Trestiman kasvun simulointia käyttäen.
  28.04.2022:
  Tila-arvion luonti onnistuu nyt todella helposti avoimesta tiedosta. 1) tuo tila joko tiedostona tai käyttämällä Trestima hakutoimintoja 2) Klikkaa "Luo tila-arvio".
  19.04.2022:
  Hakkuupoistumien laskenta nyt saatavilla myös kohteille, joita ei ole mitattu käyttäen Trestiman kuvausominaisuutta.
  07.04.2022:
  Hakkuupoistuman kasvun simulointi saatavilla.
  14.02.2022:
  Improvements to calculation algorithms / accuracy. Parannuksia laskenta-algoritmeihin / tuloksen tarkkuuteen.
  26.01.2022:
  Latvusmalli-karttatasosta on nyt samaan aikaan käytettävissä sekä uusi värillinen, että alkuperäinen mustavalkoinen versio.
  18.01.2022:
  Latvusmalli-karttatasosta on nyt käytössä värillinen versio.
  12.01.2022:
  Jaettaviin raportteihin on lisätty peruskartta-karttataso.
  07.01.2022:
  Päivitys liittyen tila-arvion puun hintoihin. Hinnat voidaan määrittää nyt hakkuutapakohtaisesti. Lisäksi hinnat lasketaan kullekin kuviolle tila-arvion luonnin tai päivityksen yhteydessä. Käytetyt hinnat näkyvät jaettavassa tila-arviossa.
  08.11.2021:
  Kehityskierros juurikäävän torjunnan tunnistukseen: laimea väri hylätään aiempaa hieman herkemmin.
  05.11.2021:
  Parannuksia kuvio/mittaus-sivun lataukseen. Improvements for figure/measurement session page loading.
  14.08.2021:
  Web-käyttöliittymää päivitetty + suorituskykyparannus mittaus-sivun lataukseen. Web user interface updates and improvement for measurement session page performance.
  23.03.2021:
  Important: For some users TRESTIMA Android app is crashing due to Google's bug (See here for more info). You can fix this by updating Google Chrome from the Play Store.

  Tärkeää: Joillakin käyttäjillä TRESTIMA Android sovellus kaatuilee Googlen virheen takia (Lue tämä jos haluat tietää lisää). Ongelma korjaantuu päivittämällä Google Chrome Play Storesta.
  03.02.2021:
  TRESTIMA tila-arvio työkalu saatavilla. Tila-arvio työkalulla luot nopeasti ja tehokkaasti summa-arvo menetelmään perustuvat tila-arviot.
  29.12.2020:
  1.1.2021 klo 16:00 järjestelmä ajetaan alas päivitystä varten. Päivitys kestää arviolta 2 tuntia, mahdollisesti pidempäänkin. Päivityksen aikana www-palvelua ei pysty käyttämään, eivätkä mittaustulokset päivity mobiilisovellukseen. On January 1st 2021 at 16:00 EET (14:00 UTC) the system will be shut down for maintenance. The operation lasts for approximately 2 hours, but possibly longer. During the operation the www-service will be unavailable, and measurement results will not be updated into the mobile application.
  21.10.2020:
  [KORJATTU] Karttatasojen näyttämisessä WWW-selaimella on ongelmia. Vika koskee Chrome-selaimen uusia versioita, korjaamme vikaa parhaillaan. Korjausta odotellessa ongelman voi kiertää käyttämällä eri selainta.
  08.10.2020:
  Lisätty Metsäkeskuksen avoimen datan latvusmallit-karttataso.
  23.06.2020:
  Parannuksia Tila-näkymän suorituskykyyn, sekä mahdollisuus piilottaa tilarajat & rajamerkit. Improvements for parcel view performance.
  22.05.2020:
  [KORJATTU] MML:n palveluissa ajoittaista vikaa, selvitämme ongelmaa MML:n kanssa. Häiriö saattaa estää tilarajojen ja avoimen datan kuviotietojen haun.
  10.02.2020:
  MML:n palveluissa on MML:n järjestelmäpäivityksestä johtuva käyttökatko. Katkos saattaa estää tilarajojen ja avoimen datan kuviotietojen haun 10.-12.2. välisenä aikana.
  24.10.2019:
  Tilan 'kuviot' -työkalussa mahdollisuus lajitella/värittää kuviot kehitysluokan mukaan.
  30.09.2019:
  Tuki vanhoille PMT-muotoisille tiedostoille päättyy 30.11.2019. Tämän jälkeen PMT-tiedostojen tuonti Trestimaan ja haku Trestimasta ei ole enää mahdollista.
  19.09.2019:
  [KORJATTU] MML:n palveluiden käytössä häiriö, selvitämme ongelmaa. Häiriö estää tilarajojen ja avoimen datan kuviotietojen haun.
  26.08.2019:
  Mahdollista syöttää tukkiprosentiksi 0. Enabled inputting 0 log percent.
  17.05.2019:
  [KORJATTU] Tutkimme ongelmia piirtotyökalussa. Piirto saattaa jumittua, jos karttaa raahataan rajapisteitä klikkaillessa. Pyrimme korjaamaan ongelman mahdollisimman pian.

  Huom. jumin saa myös korjattua raahaamalla karttaa vähän johonkin suuntaan.
  31.03.2019:
  Raportin suoraeditointi -toiminto mahdollistaa nopean ositteiden korjauksen / viimeistelyn web-sovelluksessa. Direct edit -feature for web report enables quick editing of strata information.
  04.03.2019:
  Lisätty tuki metsätietostandardin metsävarasanoma (MV) versio 1.8 XML-tiedostoille..
  11.02.2019:
  Näytteen suunta-apu toiminnallisuus julkaistu TRESTIMA Android -sovellusversiossa 2.134. Katso ohjevideo.
  Sample direction aid functionality available in TRESTIMA Android mobile app version 2.134. Check out a feature video.
  11.02.2019:
  Parannus automaattiseen ositteen iän laskentaan. Improvement for automatic age calculation.
  21.01.2019:
  Lisätty uusi karttataso "vääräväri-ortokuva". Karttataso on päällä suomalaisilla lisenssikäyttäjillä.
  21.01.2019:
  Parannuksia TRESTIMAn tuottaman runkolukusarjan tarkkuuteen. Improvements to TRESTIMA diameter distribution accuracy.
  31.12.2018:
  Karttapiirros -toiminto saatavilla TRESTIMA Android mobiilisovellukseen. Map drawings functionality available for TRESTIMA Android mobile application.
  24.10.2018:
  Tilanäkymän uudistettu 'Kuviot' -työkalu tukee nyt kuvioiden värjäystä. Värit voi tallettaa ja käyttää myös TRESTIMA Android mobiilisovelluksessa. 'Figures' -tool in parcel view now supports figure coloring. The figure colors can be saved and used in TRESTIMA Android mobile application.
  22.08.2018:
  TRESTIMA hakkuupoistuma tukee nyt ensiharvennusta. Harvennusmallit ovat määritelty TAPIOn metsänhoitosuosituksien mukaisesti.
  21.06.2018:
  TIEDOTE: TRESTIMA Windows Phone -sovelluksen jakelu lopetetaan Windows Phone Storessa syyskuun 2018 aikana. TRESTIMA WP-sovelluksen ei taata enää toimivan vuoden 2018 jälkeen. ANNOUNCEMENT: TRESTIMA Windows Phone application delivery from Windows Phone Store will be ended during September 2018. TRESTIMA WP application will not be guaranteed to function after year 2018.
  20.04.2018:
  [KORJATTU/RESOLVED] Karttaserverissä ajoittaisia ongelmia, vikaa korjataan. Intermittent problems with the map server, the issue is being investigated.
  17.04.2018:
  Lisätty uusi karttataso "rinnevarjoste". Karttataso näyttää korkeuserot 3D-varjostettuna.
  21.03.2018:
  Muutos tilojen arkistointijärjestykseen: tilan aikaleima on tuoreimman kuvion aikaleima, aikaisemmin tilat järjestettiin tilan luontihetken mukaan. Change to the parcel archiving order: the timestamp of a parcel is the timestamp of a figure with the latest timestamp. Before the change the parcels were archived based on the parcel creation time.
  19.03.2018:
  Kuvioiden edellinen/seuraava -toiminnallisuus kuvion numeron perusteella muokkausajankohdan sijaan. Next/prev figure functionality by figure numbers instead of figure update time.
  23.02.2018:
  Usability improvements to stand/figure page. Käytettävyysparannuksia kuviokohtaiselle sivulle.
  20.02.2018:
  Lisätty MML-kiinteistörajat -karttataso. Verkkosivuilla tason saa näkyviin klikkaamalla kartan vasemmassa yläkulmassa "Rajat"-ruutuun rastin. Rajat näkyvät vasta riittävän isolla karttasuurennoksella. Android-mobiililaitteessa rajat näkyvät 2 uudella karttatasolla "orto-rajat" ja "perus-rajat".
  12.02.2018:
  Added a measurement "star ranking" to provide an easier way to estimate the amount of samples needed per stand. The ranking is visible at the bottom of the stand report and also more detailed information about the ranking can be found from the measurement page in the web service. Lisätty "tähtiarvostelu", jolla voidaan nopeasti arvioida näytteiden riittävyyttä kuviolle. Tähtiarvostelu näkyy raportin alareunassa, sekä tarkemmin web-palvelussa kunkin mittauksen sivulla.
  04.11.2017:
  Tuki karttamerkintöjen piilottamiseen tilanäkymässä. Support for hiding of map markers in parcel view.
  26.10.2017:
  Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot väliaikaisesti poissa käytöstä toimittajamme laiterikosta johtuen. Odotamme korjausta ja toteutamme samaan aikaan vaihtoehtoista ratkaisua. Pahoittelemme häiriötä. (VIKA KORJATTU)
  19.10.2017:
  Tuki MML-rajapyykkien näyttämiselle. Huom: rajapyykit näkyvät mobiililaitteissa vain TRESTIMA Android -sovelluksessa versiosta 1.93 alkaen.
  20.09.2017:
  Pinta-alan (ml. tilavuus pinta-alalle) näyttö raporteissa. Display of area (incl. total volume for area) in reports.
  30.08.2017:
  Improved basal area calculation algorithm for dense and sturdy forests (mainly plantations). Parannus pohjapinta-alan laskentaan tiheissä ja järeissä metsissä (plantaasit).
  07.08.2017:
  Parannus TRESTIMA -hakkuupoistuman tukkiprosentin oletuslaskentaan: optimitukkiprosentista tehdään vähennys puulajin, kasvupaikkaluokan, sekä hakkuutavan perusteella. Improvement for TRESTIMA harvest volume default calculation.
  19.06.2017:
  Parannuksia automaattisen läpimitan laskentaan. Improvements for automatic DBH calculation.
  08.05.2017:
  Uusi työkalu kuvioiden käsittelyyn tila-sivulla. New tool for managing figures on parcel page.
  26.04.2017:
  Added an option to change shareable report expiration time from 1 day to 2 years. Lisätty jaettavan raportin luontiin valinta, jolla voi päättää raportin vanhenemisajan yhdestä päivästä kahteen vuoteen.
  18.04.2017:
  [RESOLVED by Android app version 1.91. KORJATTU Android sovelluksen versiossa 1.91. Feature will be activated on 20.4.2017. Trail-toiminto aktivoidaan 20.4.2017.] TRESTIMA Trail feature temporarily disabled due to instability issues reported by some users. Fix coming soon. TRESTIMA Trail -ominaisuus aiheuttaa joillekin käyttäjille TRESTIMA Android-sovelluksen satunnaista kaatumista, toiminto poissa käytöstä väliaikaisesti. Korjaus tulossa pian.
  11.04.2017:
  TRESTIMA Trail feature now available using TRESTIMA Android v. 1.90 mobile application. TRESTIMA Trail feature enables easy saving of routes - just click button and walk. Recorded routes can be viewed in www.trestima.com. TRESTIMA Trail toiminnallisuus saatavilla TRESTIMA Android mobiilisovelluksen versioon 1.90. TRESTIMA Trail toiminto tekee reittien tallennuksesta helppoa: paina nappia ja kävele. Tarkastele tallennettuja reittejä www.trestima.com palvelussa.
  04.04.2017:
  New improved algorithm for calculating log/pulp ratio taken into use for selected markets. / Uusi parannettu tukkiprosentin laskentatapa otettu käyttöön.
  31.03.2017:
  [RESOLVED/KORJATTU] Currently experiencing issues with password recovery. Fix expected later today. / Palvelussa on ongelma unohtuneen salasanan palautuksessa. Korjaus odotettavissa myöhemmin tämän päivän aikana.
  28.01.2017:
  Fixed a problem of automatic strata info sometimes missing when using Windows Phone app / korjattu ongelma, joka aiheutti automaattisten ositetietojen puuttumista käytettäessä Windows Phone -sovellusta.
  09.12.2016:
  Hakkuupoistumien näyttö jaetuissa raporteissa. Support for displaying cutting assortments in shared reports.
  18.11.2016:
  Support for renaming figures / tuki kuvioiden uudelleen nimeämiselle.
  15.11.2016:
  Show area in parcel/figures list. Pinta-alan näyttäminen tilan kuviolistassa
  11.11.2016:
  Automatic diameter distribution improvements, improving overall accuracy.
  16.09.2016:
  Automatic diameter distribution improvements. The improvement brings more accuracy especially to small DBH classes (< 18 cm).
  26.08.2016:
  Trestima Forest Meter - forestmeter.com published. The new portal by TRESTIMA™ allows users around the world to easily sign up to TRESTIMA™ Forest Inventory service and measure forest with a smartphone.
  30.06.2016:
  Page load time of parcel view has been greatly improved when there are hundreds/thousands of samples or observations.
  22.06.2016:
  Raporttien keskiläpimitta muutettu oletuksena neliölliseksi keskiläpimitaksi. Jatkossa halutun keskiläpimitan (neliöllinen, aritmeettinen ja pohjapinta-alapainotettu) voi valita asetuksista.
  13.06.2016:
  Improvements to diameter distribution calculation accuracy.
  31.05.2016:
  An individual parcel can now be selected for excel export instead of a date range.
  31.05.2016:

  When moving samples/observations to another parcel from the stand page, you can now automatically move them to correct target stand by location. To do so, first select the target parcel in the move dialog, then select "auto" as target stand.

  Also added a "select all" checkbox after the sample list in stand page, to allow selecting/unselecting all samples for moving.

  24.05.2016:
  All Finnish customers now show BA weighted median DBH in reports instead of quadratic mean diameter.
  Kaikilla suomalaisilla asiakkailla näytetään pohjapinta-alapainotettu keskiläpimitta tuloksissa neliöllisen keskiläpimitan sijaan.
  10.05.2016:
  Possibity to remove stratum by inputting 0 basal area. Maastotallennin: mahdollisuus poistaa osite syöttämällä 0 pohjapinta-alaksi (huom: erikseen aktivoitava ominaisuus).
  10.05.2016:
  Importing from .kml/.kmz-files will now produce proper stand names instead of the auto-generated @1, @2 etc.
  08.04.2016:
  Change log visible in login screen
  16.03.2016:
  Users can now share a static link to the forest inventory results.

  See example shared report here.

  This feature can be used to provide insight of how a particular forest looks like to a third party without the risk of data being modified or lost. Both stands and parcels can be shared and revoked if needed.
  28.01.2016:
  KML and KMZ (Keyhole Markup Language) -import supported. Now users can import their forest and estate borders with all the common formats: Mapinfo (MIF/MID), Shape (SHP), XML, and KML.
  31.12.2015:
  TRESTIMA Stack published. Now log- and wood piles piles can be measured by shooting pictures.
  29.09.2015:
  Possibility to fetch estate borders form external source
  24.09.2015:
  Improved automatic height estimation/calculation
  24.08.2015:
  Added drawing tools for deleting, splitting and merging stands.
  04.08.2015:
  Compensate for steep slopes in basal area calculation
  09.02.2015:
  Support for custom maps. Added topological and aerial maps for Finnish customers as option.
  26.11.2014:
  Specie age now shown in reports by default
  06.11.2014:
  Consumer version (metsanmyynti.fi) launched
  16.05.2014:
  Possibility to disable/enable pictures and observations from a measuring session
  01.04.2014:
  Users can now move pictures from one stand/parcel to another
  27.11.2013:
  Calculate and include log/pulp ratio to reports
  06.11.2013:
  Added localization for Swedish
  03.10.2013:
  Show supported phones on home pages
  05.09.2013:
  Support for Canopy Cover measurement by shooting upwards
  12.08.2013:
  Ability to rename and delete measurement sessions
  04.06.2013:
  Mobile browser login enabled
  02.05.2013:
  Pictures in the map now illustrate the compass direction where the photo was taken
  10.04.2013:
  Possibility for a customer to change the detected specie from images
  26.03.2013:
  Support for "master users" and aggregated session view
  :
  Tuki avoimen tilatiedon hakuun sijainnin perusteella. Toiminnallisuus saatavilla Android sovellusversiosta 2.151 alkaen.
  :
  [KORJATTU] MML:n palveluissa on vika, jota MML parhaillaan selvittää. Vika estää tilarajojen ja avoimen datan kuviotietojen haun.

  Username

  Password

  Forgot password?

  No credentials ? Register here